Επικαιρότητα 

 

Κατατέθηκαν τέσσερεις τροπολογίες στο νομοσχέδιο για την ΠΦΥ, οι οποίες έχουν ως εξής:

1.- Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας.

2.- α) Εκ νέου παράταση της θητείας των υπηρετούντων επικουρικών ιατρών σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), καθώς και του επικουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 που υπηρετεί επίσης σε Φ.Π.Υ.Υ. β) Ρύθμιση θεμάτων μετάταξης προσωπικού που έχει διοριστεί στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή σε εποπτευόμενους φορείς αυτού για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους κ.λπ..

3.- Ρύθμιση θεμάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ε.Κ.Α.Β. και δαπανών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Υπουργείου Υγείας.

4.- Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Για να δείτε τα πλήρη κείμενα των τροπολογιών κάντε κλικ εδώ